Toiminnan ohjeet ja säännöt

Kaksi opiskelijaa tietokoneen ääressä; katsovat kameraan.

Perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus (pdf)on kuntayhtymän jäsenkuntien välinen sopimus. Sopimus määrittää muun muassa koulutuskuntayhtymän tehtävät ja toimielimet. 

 

Konserniohje

Konserniohjeella (pdf) määritellään menettelytapoja, jotka tukevat kuntakonsernin talouden suunnittelua ja seurantaa, riskien hallintaa, tiedottamista, sitoutunutta hallitustyöskentelyä sekä hyvää johtamista ja hallintoa.

Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kuntayhtymän yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Lisäksi konserniohjeella luodaan puitteet konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Tätä ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksessa.

 

Hallintosääntö

Hallintosääntö (pdf) ohjaa Savon koulutuskuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyä, ellei laissa ole toisin säädetty.

 

Palkkiosääntö

Palkkiosääntöä (pdf) sovelletaan kuntayhtymän luottamushenkilöille ja yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja kustannusten korvauksiin. Palkkiosääntöä sovelletaan myös erikseen määritellyin ehdoin kuntayhtymän edustajien kokouspalkkioihin konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä.