Hitsauksen pätevöintilaitos

Hitsaaja tarkistaa hitsisaumaa.

Teollisuuden, työpaikkojen ja kotitalouksien painelaitteiden valmistaminen vaatii erityistä ammatillista osaamista ja niiden valmistuksessa mukana olevien hitsaajien pitää olla virallisesti ammattiinsa päteviä.

Painelaitedirektiivi edellyttää, että luokkien II-IV painelaitteiden hitsaajat on pätevöitetty kolmannen osapuolen toimesta. SK Pätevöintilaitos on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sertifiointielin S046.

 

Pätevöintejä koko Suomen hitsaavalle teollisuudelle

Pätevöintilaitoksen toimitilat sijaitsevat Varkaudessa lähellä yrityksiä sekä lisäksi Kuopiossa, Savonlinnassa ja Porvoossa palvellaan etäpisteissä. Palvelu tuotetaan joko Pätevöintilaitoksen toimitiloissa Varkaudessa, etäpisteissä tai yrityksen omissa tiloissa ympäri Suomen. 

Hitsauksen pätevöintilaitos toimii Savon Koulutus Oy:n aputoiminimellä SK Pätevöintilaitos.

Pätevyyskokeiden valvojat Varkaudessa

Jukka Peräsalmi
044 785 8344
 I jukka.perasalmi@sakky.fi

Ismo Peuhkuri
044 785 8391 I ismo.peuhkuri@sakky.fi

Jyrki Kauhanen
044 785 8350 I jyrki.kauhanen@sakky.fi
 

Pätevyyskokeiden valvojat Kuopiossa

Miika Räsänen
044 785 4173 I miika.rasanen@sakky.fi

Tero Miettinen
044 785 3412 I tero.miettinen@sakky.fi

 

Pätevyyskokeiden valvojat Savonlinna  

Lauri Käyhkö
044 550 6266 I lauri.kayhko@samiedu.fi 
 

Pätevyyskokeiden valvojat Porvoo

Marko Hallikainen
040 183 2147 I marko.hallikainen@careeria.fi

Ota rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme!

Hitsaaja hitsaa putkea.

Standardit

SK-Pätevöintilaitos sertifioi henkilöitä pysyvien liitosten suorittamiseen Painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU ja henkilösertifiointia koskevan standardin SFS-EN ISO/IEC 17024 mukaisesti.

  • teräksille SFS-EN ISO 9606-1
  • alumiineille SFS-EN ISO 9606-2
  • kuparille SFS-EN ISO 9606-3
  • nikkelille SFS-EN ISO 9606-4
  • titaanille SFS-EN ISO 9606-5
  • hitsausoperaattoreille SFS-EN ISO 14732

Pätevyyskokeen tekeminen

Pätevöintilaitoksen ylin johto, valvojat ja muu henkilöstö ovat sitoutuneet puolueettomaan, riippumattomaan ja luotettavaan toimintaan.

Valvojina toimivat Pätevöintilaitoksen hyväksymät valvojat eri toimipisteissä. Koe hyväksytään, kun kaikki tarkastukset ovat hyväksytysti suoritettu. Hyväksyminen varmennetaan allekirjoituksella ja leimalla. Todistuksen hyväksyjänä toimii vastuuhenkilö IWE Jukka Saastamoinen.

 

Hitsauksen pätevyyskokeen tekeminen. Pätevöintilaitoksen ylin johto, valvojat ja muu henkilöstö ovat sitoutuneet puolueettomaan, riippumattomaan ja luotettavaan toimintaan. Valvojina toimivat Pätevöintilaitoksen hyväksymät valvojat eri toimipisteissä. Koe hyväksytään, kun kaikki tarkastukset ovat hyväksytysti suoritettu. Hyväksyminen varmennetaan allekirjoituksella ja leimalla. Todistuksen hyväksyjinä toimivat vastuuhenkilöt: IWE Kari Särkkä ja IWS Jukka Saastamoinen.

Palautteet ja muut yhteydenotot

Palaute on keino kehittää toimintaa, ja palautteen voi antaa joko kirjallisesti tai suullisesti. 

Kokeentekijä voi myös jättää oikaisuvaatimuksen, valituksen, muutoshaun tai kantelun liittyen

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tulee olla aina kirjallinen. Kokeen suorittaja tekee oikaisuvaatimuksen kirjallisesti SK Pätevöintilaitokselle 30 päivän kuluessa päätöksen saatuaan.

Oikaisuvaatimuksesta pitää ilmetä

  • todistuksen pöytäkirjan nro
  • oikaisuvaatimuksen peruste
     

Oikaisuvaatimuksen käsittelevät SK Pätevöintilaitoksen vastuuhenkilöt. Mukana voi olla teknisenä asiantuntijana NDT-arvioinnin tehnyt tarkastaja. Tapauksissa, joissa valvoja itse huomaa virheen, valvoja voi oma-aloitteisesti korjata virheen. Valvoja ilmoittaa todistuksen saajaa ja pyytää hävittämään virheellisen todistuksen.

Vastaus oikaisuvaatimuksesta annetaan sen tekijälle viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä siitä, kun selvitys oikaisuvaatimuksesta on valmistunut. Oikaisuvaatimus osoitetaan SK Pätevöintilaitoksen vastuuhenkilölle: Jukka Saastamoinen, jukka.saastamoinen@sakky.fi

 

Valitus & muutoksenhaku 

Jos kokeen suorittaja ei tyydy annettuun vastineeseen hän voi hakea muutosta kirjallisesti pätevöintilaitokselta kahden (2) viikon kuluessa vastineen saamisestaan (vastineen katsotaan saadun postin välityksellä 3 päivän kuluessa postituspäivästä).

Mikäli muutoksenhaku koskee pätevöintilaitoksen toimintaa lukuun ottamatta kokeen tarkastusta ja luokittelua asian käsittelee Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja yhdessä laitoksen vastuuhenkilöiden kanssa. Jos muutoksenhaku koskee pätevyyskokeen tarkastusta ja luokittelua voi pätevöintilaitos tarvittaessa tarkastuttaa koesuorituksen jollakin toisella tarkastuslaitoksella testaustuloksen varmentamiseksi. Asian käsittelyyn eivät voi osallistua sellaiset henkilöt, jotka ovat osallisia tapaukseen.

Ellei ilmene sellaista virhettä tai poikkeamaa, jolla olisi vaikutusta hyväksymispäätöksen lopputulokseen jää edellinen päätös voimaan. Mikäli taas havaitaan selkeä virhe tai poikkeama pätevöintilaitos korjaa virheelliset päätökset.

Muutoksen hakijalle ilmoitetaan kirjeitse muutoshakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä välittömästi käsittelyn valmistuttua. Riitatapaukset käsitellään Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Valituksesta tehdään havaintoraportti, joka kirjataan ja arkistoidaan havaintokansioon. Havainnosta raportoidaan Savon Koulutus Oy:n ylintä johtoa.

Valitus osoitetaan Pätevöintilaitoksen vastuuhenkilölle: Jukka Saastamoinen, jukka.saastamoinen@sakky.fi

 

Kantelu

Kokeen suorittaja tai hänen työnantajansa voi tehdä kantelun, joka koskee SK Pätevöintilaitoksen toimintajärjestelmää, sertifioinnin laatua tai yksittäisen valvojan toimintaa. Kantelu tehdään kirjallisesti. Kantelun tekijälle ilmoitetaan, kun kantelu on otettu vastaan ja ryhdytäänkö mahdollisiin toimenpiteisiin.

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Kantelun käsittelee sertifiointikomitea yhdessä Savon Koulutus Oy:n ylimmän johdon kanssa. Asian käsittelyyn eivät voi osallistua sellaiset henkilöt, jotka ovat osallisia tapaukseen. Kantelu osoitetaan Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtajalle: Jukka Kosunen, jukka.kosunen@sakky.fi.

Pätevöintilaitoksen vastuuhenkilöt: 

Jari Makkonen
044 785 8390 I jari.makkonen@sakky.fi

Jukka Saastamoinen, IWE
044 785 4246 I jukka.saastamoinen@sakky.fi

Jukka Kosunen, Savon koulutus Oy toimitusjohtaja
0447858200 I jukka.kosunen@sakky.fi