Laadunhallinta

Kolme opiskelijaa pöydän ääressä ja kaksi kävelee ohi.

Laadunhallinta on tärkeä johtamisen, ohjauksen ja kehittämisen väline, jonka avulla varmistamme nopean reagoinnin ja tulevaisuuteen suuntautumisen. Savon koulutuskuntayhtymässä käytämme oman toimintamme arviointiin monipuolisia arviointi- ja palautemenetelmiä. Laadunhallinta kattaa kuntayhtymän koko toiminnan, ja vastuu toiminnan ja tulosten laadusta koskee kaikkia kuntayhtymän toimijoita.

Kolme henkilöä oppilaitoksen edustalla.

Amispalaute

Opiskelijat vastaavat Amispalaute-kyselyyn sekä opintojen alussa että päättövaiheessa. Amispalaute on kansallinen opetushallinnon vuotuinen palautekysely ammatillisen koulutuksen opiskelijoille (vipunen.fi). Koulu kerää palautteen opiskelijoilta, joiden tavoitteena on suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai näiden tutkintojen osa tai osia.

Amispalautteen vastauksia hyödynnetään laadunhallinnan seurannassa ja kehittämisessä. Kyselyn vastauksia käytetään myös koulutuksen järjestäjille maksettavan vaikuttavuusrahoituksen perusteena.

Kaksi opiskelijaa tietokoneen äärellä sohvalla.

Varkauden lukio

Varkauden lukion opiskelijakyselyt toteutetaan ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille sekä abeille opiskelijahallinto-ohjelma Wilmassa. Palautteen avulla saadaan tietoa opiskeluilmapiiristä, koulutuksen toteutuksesta ja opetuksen laadusta, opiskelusta, ohjauksesta ja oppimisympäristöstä.

Opettajakohtaista palautetta kootaan koeviikoilla.

Opiskelijapalautteiden  vastauksia hyödynnetään koulutuksen ja sen laadunhallinnan seurannassa ja kehittämisessä.

Muu opiskelijapalaute

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) opiskelijapalautetta kerätään tulo‐ ja päättökyselyn avulla. Kyselylinkki lähetetään opiskelijoille tutoropettajan välityksellä kuntayhtymän kehityspalveluista.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmistavassa koulutuksessa (TELMA) kootaan opiskelijapalautetta paperisilla kyselyillä, joissa väittämät esitetään kuvina. Käytössä on myös iPadilla Book Widgets -ohjelmassa toteutettavat kyselyt.

OPAL-järjestelmä tuottaa tietoa työvoimakoulutuksen ja valmennusten laadusta ja vaikuttavuudesta työvoimakoulutuksen hankkijoille ja koulutuksen järjestäjille.

Työelämän palaute

Ammatillinen koulutus korostaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Tiivis työelämäyhteistyö kehittää ammatillisen koulutuksen laatua vastaamaan työelämän tarpeisiin. Kuntayhtymän toiminnan kannalta toimiva ja joustava vuorovaikutus työelämän kanssa on tärkeää, ja yhteistyön toimivuutta mitataan työelämässä oppimisen ja työelämäfoorumien palautekyselyillä ja työelämäyhteistyön kehittämistutkimuksella.

Työelämässä oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön liittyvä palautejärjestelmä uudistuu 1.7.2021. Heinäkuusta lähtien palautetta kootaan valtakunnallisella kyselyllä kaikilta työpaikoilta, joissa on ollut joko koulutus- tai oppisopimuksella opiskelevia opiskelijoita. Palaute sisältää kaksi kyselyä: työpaikkaohjaajakysely ja työpaikkakysely. Lue lisää kyselystä (pdf).

Työelämäfoorumi kokoontuu pari kertaa vuodessa. Työelämäfoorumeilta kerätään palautetta liittyen ennakointiin ja suunnitteluun, toiminnan onnistumiseen, työpaikalla järjestettävään koulutukseen, toiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä viestintään ja tiedottamiseen.

Työelämäyhteistyö kehittämistutkimuksen tavoitteena on työelämältä kerättävän palautteen avulla tunnistaa alueen yritysten ja julkisorganisaatioiden näkemykset kuntayhtymän tunnettuudesta, sen toiminnasta ja toiminnan laadusta sekä tunnistaa organisaatioiden tulevat koulutustarpeet. Kehittämistutkimus toteutetaan puhelinhaastatteluna alueen yrityksille.