Valma, Telma, Opva ja niiden erot

Opiskelija esittelee venäläisiä ruokien nimiä power point -esityksestä, joka on heijastettu valkokankaalle.

Kaikki näistä hassuista lyhenteistä ovat ammatillisiin oppilaitoksiin kytkeytyviä valmentavia koulutuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden tietoja ja taitoja omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. (Opetushallitus 2020a.)

Valman tarkoituksena on valmistaa opiskelijoita ammatillisiin opintoihin ja tutustuttaa ammatilliseen koulutukseen eri alavaihtoehtoineen. Aloihin tutustumisen lisäksi Valman aikana voidaan keskittyä kehittämään myös esimerkiksi kielitaitoa tai matemaattisia taitoja. Kun opiskelijan omat tavoitteet ja oppimaan oppimisen, sekä arkielämän tiedot ja taidot ovat saaneet vahvistusta, voivat opiskelijat jouhevasti siirtyä tutkintokoulutuksiin. (Opetushallitus 2020a.)

Telma puolestaan valmentaa työhön ja itsenäiseen elämään, jolloin keskitytään erityisesti opiskelijoiden omatoimisuuden ja ammattiin kytkeytyvän toimintakyvyn edistämiseen. Telma toteutetaan yhteistyössä kuntoutuspalveluiden kanssa niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja henkilökohtaista ohjausta. Yleensä Telmaan osallistuvalla opiskelijalla on jokin muu jatkosuunnitelma kuin ammatillisen tutkinnon suorittaminen. (Opetushallitus 2020a.)

Mikäli tilanne on se, että opiskelijan perustaidot eivät riitä opinnoissa selviämiseen tai tutkinnon suorittamiseen, voidaan opiskelijalle järjestää korkeintaan kuuden kuukauden ajan taitoja vahvistavia & opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, eli Opva-opintoja. Oppilaitokset voivat tilanteen mukaan itse päättää järjestetäänkö Opva-opintoja yhtäjaksoisesti vai esimerkiksi yksittäisinä päivinä. Tavallisesti tuki räätälöidään koskettamaan tietoteknisiä- ja matemaattisia taitoja, sekä kieliä. (Opetushallitus 2020b.)

Opva eroaa Valmasta siten, etteivät Opva-opinnot kerrytä tutkintoihin kuuluvia osaamispisteitä. Lisäksi Opva-opintojen aikana keskitytään erityisesti itsetunnon, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen vahvistamiseen, jotta opiskelijoiden metakognitiiviset taidot kehittyvät, eli he tulevat tietoisiksi omaa oppimista tukevista tavoista ja omista oppimisen tavoistaan. Opva-opinnoissa tuetaan siis erityisesti positiivista emotionaalista perustaa, mutta myös kaikkia muita hyvän kouluoppimisen edellytyksiä, joita ovat Heli Isomäen (2020) mukaan työskentelytaidot, kognitiiviset taidot ja valmius erilaisten oppimisstrategioiden hyödyntämiseen. Kyseessä on siis vielä Valmaa ja Telmaa kokonaisvaltaisempi ja opiskelijalähtöisempi tukimuoto.

 

Kokeilemalla kehittämistä Varkaudessa

Varkaudessa on käynnistetty tänä syksynä Amos-hankkeen puitteissa Savon ammattiopistoon uudenlainen toimintamalli Opvasta. Tarkoituksena on maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvalmiuksien edistäminen tämän toimintamallikokeilun avulla. Uudenlainen Opva-malli on osa laaja-alaisempaa maahanmuuttajakoulutusten kehittämistä, jolla voidaan vastata myös työmarkkinoiden tarpeisiin.

Varkauden toimintamallissa opiskelijat harjoittelevat maanantaisin ja keskiviikkoisin matematiikkaa ja lisäksi myös ryhmäliikuntaa hyvinvoinnin ja ryhmäytymisen tukemiseksi. Suomea ja matematiikkaa voidaan opiskella kätevästi liikunnan lomassa, sillä uusien sanojen ja laskutoimitusten harjoittelu luonnistuu esimerkiksi sulkapallopelien yhteydessä. Tiistaisin ja keskiviikkoisin aamut opiskellaan ahkerasti suomea ja loppu päivä vieraillaan aloilla, joille opiskelijat ovat päässeet tutkinto-opiskelijoiksi.

Opiskelijat pelaavat sulkapalloa.

 

Varkauden mallin käynnistämisestä vastaavan Riikka Nissilän mukaan kokeilemalla kehittämisessä on tärkeää se, että sietää epävarmuuksia, eikä takerru eteen tuleviin haasteisiin. Näin saadaan jatkuvasti uutta oppimalla rakennettua toimivia toimintamalleja. Lisäksi yhteistyö Te-toimiston ja muiden Opva-opintoja toteuttaneiden tahojen kanssa on tärkeää, sillä yhtenäisiä valtakunnallisia linjauksia Opva-opintojen toteutuksesta ei ole vielä laadittu. Opva-opintojen rahoitus opiskelijoiden näkökulmasta on toistaiseksi melko haasteellista, sillä Opva ei kerrytä osaamispisteitä.

Varkaudessa uuden mallin on ajateltu toimivan tietynlaisena esikouluna ammatilliselle koulutukselle, jonka aikana opiskelijat saavat varmistuksen tavoittelemiensa ammattialojen sopivuudesta ja itsevarmuutta osaavina opiskelijoina. Vaikka Opvan aikana ollaan jo tutkinto-opiskelijoita, saadaan tehostetuilla tukitoimilla varmistettua, ettei jatkossa synny pudokkuutta. Lisäksi varmistetaan, että opiskelijat pääsevät riittävin valmiuksin etenemään muun ryhmän mukana.

Tunnelma Opvan opiskelijoiden keskuudessa on Varkaudessa odottava ja aktiivinen. Oppimaan oppimisen taitojen edistämisessä onkin Heli Isomäen (2020) mukaan kysymys siitä, että opitaan ottamaan oma kapasiteetti käyttöön: motivoidutaan, hallitaan stressiä ja vahvistetaan minäpystyvyyttä, sekä opiskeluun tarvittavia opiskelustrategioita. Minäpystyvyydessä puolestaan on kysymys siitä, kuinka pystyväksi yksilö kokee itsensä suhteessa johonkin toimintaan. Tämä oma arvio pystyvyydestä vaikuttaa yksilön tekemisiin ja motivaatioon, eli siihen kuinka kauan ja voimakkaasti yksilö on valmis ponnistelemaan asioiden hyväksi epäonnistumisistakin huolimatta. (Heli Isomäki 2020.)

Iloinen ryhmäkuva maahanmuuttajaopiskelijoista.

 Minäpystyvyyden tukeminen vaikuttaisi olevan juuri Varkauden mallin opiskeluvalmiuksien tukemisen ydintä. Saimme osoituksen opiskelijaryhmän aktiivisuudesta ja minäpystyvyydestä vieraillessamme Kuopiosta Varkaudessa. Opiskelijat olivat itse ehdottaneet Riikalle, voisivatko he järjestää vieraille kulttuuri aamupäivän ja esitellä omia kulttuureitaan. Tuloksena oli mukavia esityksiä, joita valmistellessa ja esitellessä opiskelijat pääsivät vahvistamaan suomen kielen taitojaan. Lisäksi me vieraat pääsimme makumatkalle opiskelijoiden loihtimien perinneruokien myötä.

Ruokailija ottaa ruokaa buffet-pöydästä.

 

Tällainen tekemisen meininki enteilee hyvää. Opvan ansiosta opiskelijat saavat tutkinto-opintojen alussa vahvaa tukea kielitaidon ja oppimaan oppimisen taidoista. Hyvä puoli uudessa toimintamallissa on se, että vaikka tukea kohdistetaan aluksi enemmän muuhun kuin ammatilliseen osaamiseen, niin jo Opva-opintojen aikana koulu ja sen käytänteet tulevat opiskelijoille tutuiksi. Lisäksi minäpystyvyys vahvistuu entisestään, kun opiskelijat saavat omassa ryhmässä kokemuksen siitä, ettei heistä kukaan ole yksin uuden edessä.

 

Lähteet:
Opetushallitus 2020a. Valmentavat koulutukset. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/valmentavat-koulutukset

Opetushallitus 2020b. Opiskelijan hyvinvointi ja tuki ammatillisessa koulutuksessa. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opiskelijan-hyvinvointi-ja-tuki-ammatillisessa-koulutuksessa

Heli Isomäki 2020. Kaikki oppimisvaikeuksista –Itä Suomen aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimen webinaari. 26.10.2020. Microsoft Teams.

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat