Puhelintulkkaus opiskelijan tukena Savon ammattiopistossa

Puhelintulkkaus on arkea helpottava apu, joka on tänä syksynä otettu käyttöön Savon ammattiopiston puhtauspalvelualalla. Olemme käyttäneet puhelintulkkauspalvelua, jossa on jopa 80 eri kieltä. Tulkkaus on erittäin yksinkertaista käyttää, puhelin ja rauhallinen tila riittävät. Kokemus on osoittanut, että tilanteeseen varattu ”ylimääräinen hetki” on aika, jolloin saadaan monta opiskelijan mieltä askarruttavaa asiaa selville.

Puhelintulkkaus on osoittautunut käteväksi monessa opintojen etenemiseen vaikuttavassa tilanteessa. Tulkkauksen avulla voidaan varmistaa esimerkiksi, että opiskelija ymmärtää mistä omat opinnot koostuvat ja antaa näin paremmat mahdollisuudet opiskelijan olla aktiivinen toimija omien opintojen suunnittelussa sekä eteenpäin viemisessä. Tärkeää on myös, että opiskelija voi omaan elämään ja opiskeluun liittyvät mieltä painavat asiat kertoa omalla äidinkielellään, jottei niistä tule ongelmia myöhemmässä vaiheessa.

 

Puhelintulkkausta voi hyödyntää mm.         

 • hakeutumisvaiheessa
 • opintojen aloituksessa
 • HOKSin sekä ETS:n teon ja päivityksen yhteydessä
 • opintojen sisältöjen ja kokonaisuuksien hahmottamisen apuna
 • arviointikriteerien avaamisessa opiskelijalle
 • oppimistavoitteiden, väliarviointien ja palautteiden ymmärryksen varmentamisessa
 • työturvallisuusasioissa
 • erilaisissa työelämässä oppimiseen liittyvissä tilanteissa
 • sopimusten teko, perehdytys, työpaikan pelisäännöt, oppimistavoitteiden ja palautteen ymmärryksen varmentaminen
 • oppisopimuksen laadintaan
 • erilaisten väärinymmärrysten selvittämisessä

 

Tulkkausta hakeutumisvaiheesta valmistumiseen

 

Puhdistuspalvelualalla tulkkaus on hyvä apu jo hakeutumisvaiheessa. Tulkin avulla varmistetaan, että opiskelija hakee oikealle alalle, varmistetaan rahoitukset ja kartoitetaan aiempaa osaamista. Eri vaiheissa, matalalla kynnyksellä, käytetty tulkkausapu parhaimmassa tapauksessa näyttäisi edistävän opintojen sujumista ja jopa vähentävän keskeyttämistä. Vuorovaikutteisesta keskustelusta hyötyy myös työelämä; perehdyttäminen helpottuu ja tulkkaus auttaa esimerkiksi palautteen ymmärtämisessä. Omalla kielellä saatu palaute auttaa oppimisessa, löydetään vahvuudet ja kehittämiskohteet.

 

Uuden asian oppiminen helpottuu

 

Opiskelijoiden toiveena on, että tulkkia käytettäisiin apuna uuden oppimisessa. Seuraavalla opintojaksolla kokeillaankin kokonaisuuksien kertaamista tulkin avulla. Ajatuksena on, että jokainen kuulee tiivistetysti jakson tärkeimmät asiat omasta äidinkielestään muodostetussa ryhmässä ja osoittaa käsiteltyjen asioiden hallintaa.

Näyttökeskustelussa oman osaamisen arvioiminen omalla äidinkielellä antaa rohkeutta kertoa omista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Opiskelija ymmärtää mistä arviointi koostuu ja ymmärtää saadun palautteen.

 

Kysyimme puhdistuspalvelualan opiskelijoilta palautetta HOKS- keskustelun ymmärtämisestä ilman tulkkia.
Opiskelijoiden kielitaso oli A1 tai A2 ja he vastasivat ymmärtävänsä 40-60% puheesta. Paljon tärkeää asiaa olisi jäänyt ymmärtämättä ilman tulkkia.

 

Joustava siirtyminen työelämään

 

Tulkki on osoittautunut monipuoliseksi avuksi työelämäjaksoilla. Lähellä valmistumista tulkin välityksellä käydyt keskustelut auttavat työllistymisessä ja toimeentulon varmistamisessa. Tulkin käyttäminen vahvistaa opiskelijan itsetuntoa ja kuulluksi tulemista sekä viestii arvostuksesta toista kulttuuria kohtaan. Tulkin käyttö ei hidasta suomen kielen oppimista, vaan auttaa opintojen sujuvassa etenemisessä. Motivoituneempi opiskelija oppii uuden kielen helpommin.

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat