Erityinen tuki

Sakkyn linja-auto sillalla.

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee tukea opintoihinsa oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn takia.

Erityisen tuen tavoitteena on, että opiskelija menestyy opinnoissaan ja suorittaa tutkinnon tai saavuttaa koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Tuen tavoitteena on myös edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden ammattilaisten kanssa. 

Pedagogista tukea

Erityisen tuen turvin pyrimme tarjoamaan opiskelijalle pedagogista tukea ja erityisiä opetus-  ja opiskelujärjestelyitä, jotka tukevat hänen tavoitteitaan ja valmiuksiaan. Erityisen tuen tarpeiden mukaiset järjestelyt suunnitellaan osana henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS).

HOKS:in kirjattavat tukitoimet voivat olla

 • erityisopettajan ohjaus,
 • ammattiohjaajan tuki,
 • rinnakkais- ja samanaikaisopetus,
 • pienikokoiseen ryhmään kuuluminen ja 
 • työvaltainen oppiminen.
   

Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua HOKSin laadintaan ja päivittämiseen.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta ja vaativasta erityisestä tuesta sekä osaamisen arvioinnin (pdf) mukauttamisesta ja ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisesta. Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa kuullaan ennen päätösten tekemistä.

Tukea saatavilla monipuolisesti

Koulutusalalla opiskelijalle tehdään tarvittaessa yksilöllinen erityisen tuen suunnitelma. Tutustu tarkemmin Savon ammattiopiston ohjauksen ja opetuksen tukikeinoihin (pdf).

Tukea kaikilla aloilla:

 • Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä
  • Erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat opiskelevat koulutusalan ryhmissä. Tarpeen mukaan pyritään järjestämään opetusta pienemmissä opetusryhmissä, esimerkiksi pajamuotoisesti.

 

 • Ammatinohjaaja
  • ​​​​Ammatinohjaaja on mukana auttamassa opiskelijoita käytännön työskentelyssä. Ammatinohjaaja toimii opettajan työparina.

 

 • Erityisopettajan tuki
  • Erityisopettajat ovat tukemassa opiskelijoita kaikilla aloilla.

 

Erityisen tuen tarpeessa olevat hakevat joko yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. Väylänä opintoihin on myös harkintaan perustuva valinta, jossa poiketaan annetuista pistemääristä. 

Tutustu lisää

Erityinen tuki osana henkilökohtaistamista (pdf) kuvaa Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion opiskelijan erityisen tuen keskeiset periaatteet, tavoitteet, toimintatavat ja vastuut. Suunnitelma täydentää erityisen tuen osalta Savon ammattiopiston tutkintojen toteutussuunnitelmia ja Varkauden lukion opetussuunnitelmaa, ohjaussuunnitelmaa sekä arviointiohjeistusta. Tämä suunnitelma on voimassa 1.8.2018 alkaen. Suunnitelman tarkistamisesta ja kehittämisestä vastaa Savon ammattiopiston erityisen tuen työryhmä.

Lisätietoja

 

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Salminen Silja
erityisopettaja, Taitaja-koordinaattori
YTO
äidinkieli
erityisopettaja
erityisen tuen koordinaattori
Taitaja-koordinaattori
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio