Erityinen tuki

Sakkyn linja-auto sillalla.

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee tukea opintoihinsa oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn takia.

Erityisen tuen tavoitteena on, että opiskelija menestyy opinnoissaan ja suorittaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Tuen tavoitteena on myös edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden ammattilaisten kanssa. 

Pedagogista tukea

Erityisen tuen turvin pyrimme tarjoamaan opiskelijalle pedagogista tukea ja erityisiä opetus-  ja opiskelujärjestelyitä, jotka tukevat hänen tavoitteitaan ja valmiuksiaan. Erityisen tuen tarpeiden mukaiset järjestelyt suunnitellaan osana henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS).

HOKS:in kirjattavat tukitoimet voivat olla

 • erityisopettajan ohjaus,
 • ammattiohjaajan tuki,
 • rinnakkais- ja samanaikaisopetus,
 • pienikokoiseen ryhmään kuuluminen ja 
 • työvaltainen oppiminen.
   

Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua HOKSin laadintaan ja päivittämiseen.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta ja vaativasta erityisestä tuesta sekä osaamisen arvioinnin (pdf) mukauttamisesta ja ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisesta. Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa kuullaan ennen päätösten tekemistä.

Tukea saatavilla monipuolisesti

Koulutusaloilla on mahdollisuus toteuttaa ja saada erilaisia ja eritasoisia tuen muotoja: oppimisen tukimuodot perustutkinnoittain (pdf) kertoo, mitkä tukimuodot ovat milläkin alalla käytettävissä.

Tukimuodot:

 • Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä
  • Erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat opiskelevat koulutusalan ryhmissä. Tarpeen mukaan pyritään järjestämään opetusta pienemmässä opetusryhmässä
    
 • Ammatinohjaaja
  • ​​​​Ammatinohjaaja on mukana auttamassa opiskelijoita käytännön työskentelyssä. Ammatinohjaaja toimii opettajan työparina.

     

 • ​​​Oppimisen tukipajat
  • Tukipajat toimivat koulutusaloilla ja edistävät oppimista. Opettajat ohjaavat pajatoimintaa. Pajojen toteuttamistavat vaihtelevat alakohtaisesti.
    
 • Erityisopettajan tuki
  • Erityisopettajan tuki on käytettävissä kaikilla aloilla.

 

Erityisen tuen tarpeessa olevat hakevat joko yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. Väylänä opintoihin on myös harkintaan perustuva valinta, jossa poiketaan annetuista pistemääristä. 

Tutustu lisää

Erityisen tuen järjestämistä koskeva suunnitelma (pdf) kuvaa Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion opiskelijan erityisen tuen keskeiset periaatteet, tavoitteet, toimintatavat ja vastuut. Suunnitelma täydentää erityisen tuen osalta Savon ammattiopiston tutkintojen toteutussuunnitelmia ja Varkauden lukion opetussuunnitelmaa, ohjaussuunnitelmaa sekä arviointiohjeistusta. Tämä suunnitelma on voimassa 1.8.2018 alkaen. Suunnitelman tarkistamisesta ja kehittämisestä vastaa Savon ammattiopiston erityisen tuen työryhmä.

Lisätietoja

 

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Salminen Silja
erityisopettaja, erityisopetuksen koordinaattori
YTO
erityisopetus
erityisopetuksen koordinointi
äidinkieli
PL 87 (Presidentinkatu 3)
70101 Kuopio