Yhteenvetoa kuluneesta lukuvuodesta

14.5.2020 -

Yhdessä oppimisen pilotin ajatuksena on kehittää entistä asiakaslähtöisempi toimintamalli, joka huomioi aidosti opiskelijan vahvuudet, taidot ja tarvittavan osaamisen. Joustava koulutus hyödyttää sekä opiskelijoita että muuttuvan työelämän tarpeita. Mukana pilotissa ovat Rakentamisen, sähkön ja turvallisuuden alat sekä metsäala Kuopiosta ja Toivalasta.

Pilotin aloilla on keskitytty kolmeen keihäänkärkeen:

 • Lean ja 5S. Ensimmäinen vaihe on ollut opetustilojen uudelleenorganisointi tavoitteena viihtyisät, toimivat ja turvalliset oppimistilat tarkoituksena parantaa opiskelumotivaatiota ja oppimistuloksia sekä auttaa opiskelijoita kasvamaan kohti vastuullista ammattilaisuutta.
 • Oppimisen modulointi. Tutkinnon osat ja niiden teemat moduloidaan työelämälähtöisiksi tehtäväkokonaisuuksiksi, mikä mahdollistaa yksilöllisen etenemisen kohti tutkintoa. Tässä huomioidaan kaikki kolme oppimisympäristöä: oppilaitos, verkko sekä työelämässä oppiminen.
 • Pedagogiikan ja ohjauksen kehittäminen. Uudessa opettajuudessa painottuu ohjaava ja valmentava ote. Työtä tehdään kolmessa oppimisympäristössä joustavasti. Tämä edellyttää jaettua asiantuntijuutta ja enemmän yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Selvitimme keväällä 2020 tehdyllä kyselyllä, kuinka olemme onnistuneet tavoitteissamme ”pilotin” ensimmäisenä kuluvana lukuvuotena. Kysely lähetettiin kaikille pilotin alojen opettajille ja opiskelijoille. Vastauksia saimme seuraavasti: opiskelijat 356 vastausta ja opettajat 61 vastausta. Vastanneissa opettajissa on sekä ammatillisten että yhteisten tutkinnon osien opettajia.

Kokonaisuudessaan voi todeta, että kyselyssä saadut vastaukset olivat hyviä ja tukivat sitä käsitystä, mikä meillä on tilanteesta yleensä ja myöskin alakohtaisesti. Opettajat ovat sisäistäneet pilotin ideologian ja opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä toimintaamme. Kehittämiskohteita ja -ideoita pyydettiin avoimissa vastauksissa. Vastauksista nousi myös esille koronasta johtuva poikkeustilanne, koska kysely ajoittui osittain ajankohtaan, jossa olemme etäopetuksen varassa.

5S työ on edennyt lukuvuoden 2019-2020 aikana pilotin aloilla. 5S tavoitteena on parantaa oppimisen laatua siisteissä oppimisympäristöissä sekä kehittää työturvallisuusajattelua. Vastaavasti olemme järjestäneet opettajille pedagogista koulutusta eri laajuisina alasta riippuen. Ammatillisia tutkinnon osia on moduloitu eli tutkinnon osiin ja teemoihin on määritelty yhdenmukaiset työelämälähtöiset tehtävät. Näin pystymme turvaamaan koulutuksen laadun ja samalla mahdollistamme yksilöllisen mahdollisuuden edetä opinnoissa. Monilla aloilla näitä tehtäviä ja tehtäviin liittyviä teoriaopintoja on viety Moodleen, samoin tehtäviin liittyvää videomateriaalia. Tämä työ on saatu hyvälle alulle, mutta toki tehtävää vielä riittää. Tekemisellä on osallistettu kaikkia opettajia ja tämä näkyikin kyselyn vastauksissa: 80 % opettajista on samaa tai täysin samaa mieltä, että on kehittänyt opetustiloja ja välineitä. Ammatillisista opettajista 87 % (samaa tai täysin samaa mieltä) on mahdollistanut opiskelijoiden yksilöllisen etenemisen ja vastaajina olleista YTO-opettajista vastaava luku on 100 %. Yhdessä oppimisen pilotissa olemme painottaneet yhdessä tekemistä ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kyselyn vastausten mukaan 74 % opettajista on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä (ammatilliset opettajat vs. YTO-opettajat).

Pilotin lukuvuosi sisältää seitsemän 4 + 1 viikon mittaista jaksoa. Olemme nimenneet jakson viidennen eli viimeisen viikon osaamistakuuviikoksi. Osaamistakuuviikko palvelee erityisesti niitä opiskelijoita, jotka eivät ole saavuttaneet oppimisen tavoitteita edeltävässä neljässä viikossa, mutta antaa myös mahdollisuuden syventää osaamista niille opiskelijoille, joilla on siihen edellytyksiä. Osaamistakuuviikko ei missään nimessä ole vapaaviikko niille opiskelijoille, joilla osaamisen tavoitteet on saavutettu. Tämän onnistuminen edellyttää opettajilta yhteistyötä ja joustavuutta opiskelijoiden ohjaamisessa. Näiden osaamistakuuviikkojen avulla olemme merkittävästi onnistuneet pienentämään erityisesti YTOissa syntyneitä SK–merkintöjä (SK = suoritus kesken). Kyselyn perusteella 57 % opettajista oli sitä mieltä (samaa tai täysin samaa mieltä), että osaamistakuuviikko on edistänyt opiskelijoiden etenemistä opinnoissaan.

Kuinka sitten opiskelijat ovat kokeneet toimintamme?

 • 74 % vastaajista on samaa tai täysin samaa mieltä, että opetustilat ja välineet ovat edistäneet heidän oppimistaan
 • 75 % vastaajista on samaa tai täysin samaa mieltä, että ovat saaneet riittävästi opetusta ja ohjausta oppilaitoksessa
 • 76 % vastaajista on samaa tai täysin samaa mieltä, että on saanut edetä itselleen sopivaa tahtia ammatillisissa opinnoissa ja
 • 71 % vastaajista on samaa tai täysin samaa mieltä, että on saanut edetä itselleen sopivaa tahtia yhteisissä tutkinnon osissa.

Kysyimme opiskelijoilta myös näkemystä työelämässä tapahtuvaan oppimiseen sekä verkossa tapahtuvaan oppimiseen. 76 % vastanneista opiskelijoista oli sitä mieltä, että työpaikat ja työelämässä oppiminen on edistänyt oppimista ja 74 % koki, että on saanut riittävästi opetusta ja ohjausta työelämässä oppimisen aikana. Verkko-opintoihin liittyen vain 46 % koki, että verkko-oppiminen on edistänyt oppimista ja 50 % koki, että on saanut riittävästi opetusta ja ohjausta verkkoympäristössä.

Integroinnin näkökulmasta kysyimme sitä, kuinka yhteisten tutkinnon osien tehtävät ja esimerkit ovat liittyneet opiskelijoiden omaan ammattialaan. Vastaajista 55 % oli samaa tai täysin samaa mieltä ja tulos vaihteli jonkin verran aloittain. Tätä vastausta voidaan pitää hyvänä, sillä yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteissa on myös jonkin verran yleissivistäviä ja jatko-opintoja tukevia tavoitteita, jotka eivät välttämättä ole yhdistettävissä ammattialan tehtäviin. Todettakoon vielä, että opiskelijoista 77 % on tyytyväisiä (samaa tai täysin samaa mieltä) tähän asti saamaansa koulutukseen.

Kyselyn ja kokemuksen perusteella tässä muutamia asioita, joiden kehittämiseen keskitymme lukuvuonna 2020-2021.

 • Osaamistakuuviikkojen kehittäminen ja opettajien tietoisuuden lisääminen osaamistakuuviikoista.
 • Oppimisen modulointiin liittyvä työ jatkuu huomioiden kaikki kolme oppimisympäristöä.
 • 5S työ jatkuu edelleen aloilla, laajennetaan osaksi opetusta.
 • Joustava oppimisympäristö yksilöllisiä oppimispolkuja tukemaan

Katso myös uusin videomme!

Samalta kirjoittajalta

Yhteenvetoa kuluneesta lukuvuodesta

Yhdessä oppimisen pilotin ajatuksena on kehittää entistä asiakaslähtöisempi toimintamalli, joka huomioi aidosti opiskelijan vahvuudet, taidot ja ta

14.5.2020

Tuoreimmat