Pilotin syksy käynnistyi orientoivilla viikoilla

17.10.2019 -

Yhdessä oppimisen –pilotin ensimmäinen kokonainen lukuvuosi käynnistyi elokuussa, kun uudet ja jatkavat opiskelijat palasivat kesälomilta takaisin opiskelun pariin. Lukuvuoden aloitukseen tehtiin edellisvuosiin nähden hieman muutoksia ja erityisesti uudet opiskelijat haluttiin toivottaa tervetulleeksi ja kiinnittää tuleviin opintoihin kolmen viikon orientoivilla opinnoilla – uuden toimintamallin mukaisesti.

 

Pääosin orientoivien viikkojen ohjauksesta vastasi tutoropettaja, mutta myös yhteisten tutkinnon osien (YTO) opettajat olivat aktiivisesti mukana orientoivien viikkojen toiminnassa. Näiden lisäksi opinto-ohjaajille oli varattu tunnit kaikkien ryhmien lukujärjestykseen. Kaikkien tutoropettajien kanssa käytiin ennen orientoivien viikkojen alkua läpi jakson tavoitteet ja annettiin vinkkejä mm. ryhmäytymiseen ja opiskelijoiden kohtaamiseen. Orientoivien viikkojen toimintamallia toteutettiin kaikilla pilotin aloilla: sähköalalla, ICT-alalla sekä turvallisuusalalla Kuopiossa sekä pintakäsittelyalalla, talotekniikka-alalla, rakennusalalla ja metsäalalla Toivalassa.

 

Ensimmäisen viikon teema oli Oppilaitokseen ja oppimiseen tutustuminen, sisältäen mm. opiskelijoidentunnukset, opiskeluympäristöön ja opiskelutovereihin tutustumisen, välineisiin ja materiaaleihin tutustumisen sekä lähtötasotestit. Lähtötasotestit toteutettiin pilotissa YTO-opettajien toimesta.

Kuva 1. Oppilaitokseen ja oppimiseen tutustuminen

 

Toisella Aloihin ja ammatteihin orientoitumisen –viikolla opiskelijat suorittivat korttikoulutuksia, tutustuivat mahdollisiin tuleviin työpaikkoihin joko yritysesittelyissä oppilaitoksella tai vierailuilla oikeille työpaikoille. Sähkön, ICT:n ja turvallisuusalan aloittavat ryhmät vierailivat lisäksi Työturvallisuuden harjoitusalueella (TTHA), jossa on mahdollista kouluttaa ja harjoitella käytännön työturvallisuustaitoja oikeita työtilanteita jäljittelevissä, lavastetuissa harjoituskohteissa.

Kuva 2. Aloihin ja ammatteihin orientoituminen

Kuva 3. Vierailu Työturvallisuuden harjoitusalueelle.

 

Kolmannella viikolla orientoiduttiin teeman Opintojen rakenne ja HOKS mukaisesti. Pilotin aloilla tavoitteeksi asetettiin, että opiskelijoille laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ensimmäinen allekirjoitettava versio olisi valmis näiden kolmen orientoivan viikon aikana. Tavoitteeseen päästiin hyvin.

 

Orientoivien viikkojen onnistumista mitattiin opiskelijoilta kerättävän Amispalautteen kautta ja opettajilta erillisellä kyselyllä. Opiskelijoiden Amispalautteen tuloksia verrattiin edellisvuoden vastaaviin tuloksiin ja tulokset paranivat kaikilla osa-alueilla kaikilla pilotin aloilla. Tässä poimintana muutamia tuloksia:

 

Myös opettajilta kerätyissä palautteissa oltiin tyytyväisiä orientoivien viikkojen antiin. Opettajat kokivat, että aiempiin syksyihin verrattuna aikaa oli suunnittelulle, tutustumiseen, lähtötasotestien pitämiseen ja HOKSien laadintaan. Yhteistyö tutoropettajien ja YTO-opettajien kanssa lähti luontevasti liikkeelle ja perusvalmiudet opiskeluun saatiin hyvälle mallille.

 

Kokemukset ja tulokset orientoivista opinnoista olivat paremmat kuin osasimme kukaan odottaa. Tästä on todella hyvä jatkaa lukuvuotta eteenpäin!

 

 

Samalta kirjoittajalta

Yhteenvetoa kuluneesta lukuvuodesta

Yhdessä oppimisen pilotin ajatuksena on kehittää entistä asiakaslähtöisempi toimintamalli, joka huomioi aidosti opiskelijan vahvuudet, taidot ja ta

14.5.2020

Tuoreimmat