Opintojen eteneminen

Kolme opiskelijaa ja opettaja pöydän äärellä

Opintojen alku uudessa koulussa on jännittävää. Rakennukset ovat suuria, ihmisiä on paljon ja jopa koko kaupunki voi olla täysin uusi. Ei huolta! 

Starttipäivien aikana tutustumme yhdessä koulurakennukseen, toisiimme ja tuleviin opintoihin. Ensimmäisten viikkojen aikana opiskelijat suorittivat myös lähtötasotestit ja tekevät henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) opintojensa tueksi. Yhteisten ensimmäisten viikkojen jälkeen opiskelija kulkee omaa, itsenäistä polkuaan kohti tutkintoa.

Perustutkinto 

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Perustutkinnon opinnot sisältävät ammatillisen tutkinnon osia ja yhteisiä tutkinnon osia. Yhteisiä tutkinnon osia kutsumme yto-opinnoiksi. Katso Osaamispolut yto-opinnoissa -kuva (pdf).

Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)

 • pakolliset osat antavat perusvalmiudet ammattiin                                                
 • oman osaamisalan opinnot
 • valinnaiset osat

 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) | katso Osaamispolut yto-opinnoissa (pdf)

 • taitoja viestintään ja vuorovaikutukseen
 • matemaattis-luonnontieteellistä osaamista
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Wilma ja Moodle välineinä 

Valintakirjeessä saat myös oman käyttöoikeuden Wilma-järjestelmään. Wilmasta voit tarkistaa muun muassa omat tietosi, työjärjestyksen ja opettajien viestit. Wilma-sovellus kannattaa ladata puhelimeen.

Jos olet alaikäinen, huoltajasi saa omat Wilma-tunnukset, kun aloitat opinnot. Huoltajasi Wilma-käyttöoikeus päättyy, kun täytät 18 vuotta. Opiskelijan allekirjoittamalla luvalla huoltajan Wilma-käyttöoikeutta voidaan jatkaa.

Käytämme sähköistä asiointia muun muassa allekirjoitetuissa arviointipäätöksissä ja oppisopimusetuuksien päätöksissä. Näistä päätökset näkyvät Wilman tiedoissa. 

Wilma on myös tiedotus- ja viestintäkanava. Seuraa Wilmassa sekä henkilökohtaisia viestejä että kaikille tarkoitettuja tiedotteita.

Pidä valintakirjeessä ilmoitetut tunnuksesi ja salasanasi tallessa. Tarvitset niitä koko opiskelun ajan myös Moodleen (verkko-oppimisalusta) ja oppilaitoksen verkkoon kirjautuessa.

Ryhmä opiskelijoita käytävällä.

Starttipäivät

Uusien opiskelijoiden starttipäivissä esittelemme

 • koulun: tutustumiskierros tiloihin,
 • ihmisiä: tutoropettaja, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, psykologi, opiskelijapalvelupisteen työtekijät, vahtimestari...
 • oman tutkinnon, rahoitusmahdollisuudet ja ruokailun
 • tietokoneen ja harjoittelemme ohjelmistoja

 

Teemme myös lähtötasotestit, joiden avulla etsitään mahdollisia tuen tarpeita kieliopinnoissa ja matematiikassa.

Suunnitelma opinnoistasi (HOKS)

Opiskelijana sinulla on mahdollisesti jo työkokemusta tai muita taitoja ennen opintojen aloittamista. Opettajien tehtävänä on tunnistaa sinun vahvuudet ja aikaisemmin hankittu ammattitaito ja osaaminen, ja tunnustaa ne osaksi opintokokonaisuutta. Usean opiskelijan kohdalla tämä on tarkoittanut opiskeluvuosien merkittävää vähenemistä, ja hänen siirtymistä nopeammin työelämän palvelukseen. Osaamisperusteissa opetuksessa opiskelijat otetaan enemmän yksilöinä kuin yhdessä etenevänä massana. Tutustu myös Savon ammattiopiston osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaan (OAT) (pdf). 

 

Opintojen alussa opiskelija tekee suunnitelman opintojen etenemisestä yhdessä tutoropettajan kanssa. Suunnitelman nimi on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siihen kirjataan seuraavia asioita:

 • pääasiat ja aikataulu tutkinnosta,
 • omat vahvuudet ja aiemmin hankittu osaaminen kuten opinnot ja työkokemus,
 • toiveet ja mahdolliset tuen tarpeet ja
 • muuta tärkeää, joka vaikuttaa opintoihin.
   

Suunnitelma ja siihen tulevat muutokset kirjataan Wilmaan. Perustutkinnon opiskelu kestää keskimäärin kolme vuotta, mutta opiskelun pituus saattaa muuttua opintojen aikana. Kalenteri vuoden jaksoista ja vuoden koulupäivistä on Wilman etusivulla.

Hiusalan opiskelija harjoittelee nukelle permanentin tekoa.

Työtehtävät näyttönä

Näytöillä opiskelija saa arvosanat ammatillisista opinnoista eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että opiskelija on saavuttanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat omalle opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä.

Opiskelija tekee näytöt mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla aidoissa työtilanteissa yhteistyössä työpaikkojen henkilöstön kanssa.

Osaamisen arviointi ja OAT

Osaamisen arvioinnissa selvitämme, miten hallitset tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Savon ammattiopiston osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma (OAT) (pdf) koostuu yhteisestä osasta, jota on täydennetty tutkintokohtaisilla tiedoilla.

Ammatillisissa tutkinnoissa osaamisen arvioinnin perusteena on usein näytöt. Arvioinnin perusteena ovat tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrätyt ammattitaitovaatimukset, osaamistavoitteet ja asetetut kriteerit, jotka käydään yhdessä läpi opintojen aluksi. Näyttöjä on mahdollista myös uusia tai saatuja arvosanoja korottaa. Ole näissä tapauksissa yhteydessä opettajaasi. Opiskelijana sinulla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista. Keskustele tästä arvioinnin tehneen opettajasi kanssa. 

Opiskelijana sinulla on oikeus saada opinnoistasi ja osaamisesi kehittymisestä palautetta myös muilla tavoin. Palaute voi olla joko suullista tai kirjallista. Palautetta saat opetuksestasi vastaavilta opettajilta ja muilta opetukseesi, ohjaukseesi ja tukeesi osallistuvilta edustajilta.

Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviointiin tai arvosanaan, vaan sen tarkoituksena on ohjata ja kannustaa oppimistavoitteiden saavuttamiseen ja kehittää itsearviointia.