Vastuullinen ruokapalvelu

Ruokapalvelun henkilöstö tutkii raporttia

Vastuullinen ruokapalvelu -ohjelma on kaikille ruokapalveluille soveltuva työkalu, jolla ruokapalvelu selvittää toiminnan vastuullisuuden nykytilan, tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet ja luo vastuullisuussuunnitelman. 

Ohjelman avulla vastuullisuustyöstä tulee järjestelmällistä, mitattavaa ja vaikuttavaa.  

Vastuullisuusohjelma

 • tarjoaa tietoa ja tukea vastuullisten toimintatapojen ymmärtämiseen ja toteuttamiseen.
 • sisältää työkaluja vastuullisuussuunnitelman ja -raportin laatimiseen.
 • on maksuton, toteutetaan itsenäisesti ja käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä.
Vastuullinen ruokapalvelu -logo

Ryhtiä vastuullisuustyöhön

Vastuullisuus on tärkeä osa ruokapalveluiden laatutyötä. Vastuullisuusohjelman laatiminen tekee vastuullisuustyön näkyväksi henkilökunnalle, asiakkaille ja sidosryhmille. Huolellisesti tehty vastuullisuussuunnitelma mittareineen tuottaa raportoitua tietoa vastuullisuusteoista ja toimii johtamisen välineenä.  Suunnitelman avulla edistetään kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia, ekologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tavoitteita. 

Ruokapalvelun viestinnässä voi käyttää Vastuullinen ruokapalvelu -logoa, kun sen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi, millaisia vastuullisuustoimia ruokapalvelussa tehdään. Lataa logo tästä.

Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden esihenkilö ja työntekijä kirjoittavat vastuullisuussuunnitelmaa

ALOITA TÄSTÄ

Näin luot vastuullisuusohjelman

Opasvideossa esitellään ohjelma, sen työkalut ja kerrotaan, miten luot oman vastuullisuusohjelman vaihe vaiheelta.

Katso opasvideo >

Vastuullisuusohjelman kolme vaihetta

Tiedostot avautuvat mediapalvelimessa. Lataa tiedostopohjat omalle koneelle.

Kokki keittiössä

Alkukartoitus

Alkukartoituksen avulla selvität oman toiminnan vastuullisuuden nykytilan ja tunnistat tärkeimmät kehittämiskohteet. Alkukartoitus on jaettu kuuteen teemaan. Lataa lomakkeet:

Vastuullisuussuunnitelma täytetään kohta kohdalta

Vastuullisuussuunnitelma

Laadi alkukartoituksen perusteella vastuullisuussuunnitelma. Kirjaa suunnitelmaan lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ja määrittele toimenpiteet. Päätä tarkastelusykli, jonka mukaan suunnitelmaa päivitetään.

Lataa vastuullisuussuunnitelma.

 

 

Kokki kirjoittaa seurantatietoja kansioon

Raportointimalli

Raportoimalla kirkastetaan vastuullisuustyön tärkeimpiä tavoitteita ja tuloksia. Laadi mallin avulla vastuullisuusraportti, jossa esitellään tärkeimmät, konkreettiset onnistumiset ja nostetaan esille keskeisiä vastuullisuuden tunnuslukuja.

Lataa raportointimalli.

 

 

Kokki ja ruokailija juttelevat lounaslinjaston äärellä

Viesti vastuullisuudesta

Kestävää kehitystä edistävät teot ovat viestimisen arvoisia. Viestintäohje sisältää tietoa viestinnän periaatteista ja vinkkejä vastuullisuusviestintään.

Lataa viestintäohje.

Vastuullisuusohjelma todeksi

Vastuullisuusohjelman jo aloittaneet ruokapalvelut kertovat kokemuksiaan ja kannustavat suunnitelmallisen vastuullisuustyön aloittamiseen. 

Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden työntekijä kantaa kasvislaatikkoa

Vastuullisuuden edistämisen taustaa

Vastuullisuustyön tukena on kansainvälisiä ja kansallisia velvoitteita sekä ohjeita. Ne auttavat miettimään, kuinka vastuullisuutta voidaan edistää organisaatioissa kaikessa toiminnassa.

YK:n jäsenmaat tekivät vuonna 2015 kaikkia maailman maita ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteet. Useat organisaatiot ovat ansiokkaasti peilanneet näitä Agenda 2030 -tavoitteita omaan vastuullisuustyöhönsä. Julkisia ruokapalveluita tuottavien organisaatioiden on hyvä tutustua Agenda 2030 sekä voimassa oleviin kansallisiin tavoitteisiin.

Kulttuurinen vastuullisuus

Kulttuurinen vastuullisuus on tietoista kestävien toimintatapojen kehittämistä ja kulttuurin vaalimista. Se käsittää kaiken toiminnan, joka vie ihmistä kohti kestäviä elämäntapoja, toimintaa ja käyttäytymistä. Kulttuurisesti vastuullinen toiminta ulottuu yhteiskunnan, päättäjien ja asiakkaiden toimintaan vaikuttamiseen. 

Ruokapalveluissa kulttuurinen vastuullisuus voidaan huomioida muun muassa

 • muuttamalla organisaation toimintatapoja tietoisesti kestävämmiksi,
 • vaalimalla monimuotoisuutta ja tasa-arvoa,
 • ohjaamalla asiakkaita kestäviin valintoihin
 • ja huomioimalla alueellinen ruokakulttuuri osana ruokakasvatusta.

 

Ekologinen vastuullisuus

Ekologinen vastuullisuus käsittää yksilön, organisaation ja sidosryhmien toiminnan vaikutukset ympäristöön, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Ihmisten selviytymisen näkökulmasta ekologinen kestävyys on tärkein, koska olemme riippuvaisia luonnosta ja sen hyvinvoinnista. Ruoantuotanto on yksi suurimmista ilmasto- ja ympäristövaikutuksia aiheuttavista tekijöistä. Vaikutukset syntyvät pääosin ruoan alkutuotannossa.

Näiden vaikutusten vähentämiseksi ruokapalveluiden keskeisimmät kehittämiskohteet ovat

 • ruokalistasuunnittelu,
 • raaka-aineiden valinta,
 • elintarvikehankinnat
 • ja ruokahävikin hallinta.

 

Lisäksi tulee huomioida seuraavista toimista syntyvät ilmasto- ja ympäristövaikutukset: siivoustarvikkeiden, puhdistusaineiden, laitteiden ja käyttötarvikkeiden hankinta, energian ja veden kulutus, jätteiden lajittelu ja kierrätys sekä pakkaaminen ja kuljetus.

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalisen vastuullisuuden tarkoitus on turvata ihmisille tasavertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja perusoikeuksiin. Ihmisille tulee mahdollistaa päätöksentekoon osallistuminen ja hyvän elämän perusedellytykset. Sosiaalisesti vastuullinen toimija arvostaa kaikkien oikeuksia ja monimuotoisuutta sekä vaalii tasapainoista kasvua. 

Sosiaalisesti vastuullinen ruokapalvelu

 • huomioi ja tukee erilaisten ihmisten tarpeita ja oikeuksia,
 • osallistuu yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvoinnin edistämiseen
 • ja edistää työntekijöidensä hyvinvointia ja terveyttä mm. tarjoamalla turvallisen ja viihtyisän työympäristön. 

 

Taloudellinen vastuullisuus

Vastuullisuuden kehittäminen edellyttää pitkäaikaista suunnittelua ja seurantaa. Taloudellinen vastuullisuus toteutuu, kun resursseja käytetään viisaasti ja oikeudenmukaisesti pitkällä aikavälillä. Edullisimman hankinnan tai hätäisesti tehdyn toimintamuutoksen todellinen hinta voi muodostua myöhemmin kalliiksi. Ruokapalvelu- ja elintarvikehankintasopimuksilla on suora vaikutus mm. kuntien talouteen, joten esimerkiksi hinnankorotusmekanismit tulee suunnitella huolella.

Taloudellisesti vastuulliset hankinnat tukevat

 • ruokapalvelun talouden tasapainoa,
 • tilaajan kustannustehokkuutta
 • ja aluetaloutta. 

 

Ruokapalveluiden tulee vastata asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin säilyttäen saman aikaisesti toimintansa kannattavana ja kestävänä myös tulevaisuutta ajatellen.

Usein kysytyt kysymykset

Kokonaisuus on valtavan suuri. Mistä lähden liikkeelle?

Vastuullisuusohjelmaa kannattaa lähteä rakentamaan pala kerrallaan. Alkukartoituksen tekeminen on hyvä jakaa eri henkilöille ja työryhmille. Vastuullisuustoimien tekemiselle on hyvä laatia esimerkiksi viisivuotissuunnitelma ja aloittaa niistä toimista, jotka ovat tärkeimpiä sekä vaativat eniten kehittämistä. 

 

Meillä on todella paljon asiakkuuksia. Miten pystyn huomioimaan ne kaikki?

Isossa organisaatiossa kannattaa aloittaa vastuullisuussuunnitelman tekeminen priorisoimalla tärkeimmät asiakasryhmät ja huomioimalla näiden erityispiirteet ja vastuullisuustavoitteet.  

 

Kuinka kokoan työryhmän?

Työryhmä kootaan pyytämällä mukaan ruokapalvelun eri toimintoja edustavat henkilöt. Vastuualueet jaetaan työryhmän jäsenille osaamisen mukaan.

 

Olemme hyvin pieni ruokapalvelu. Osa kysymyksistä tuntuu liian laajalta. Onko meidän hyödyllistä tehdä vastuullisuusohjelma?

Vastuullisuusohjelma on tarkoitettu kaiken kokoisille ruokapalveluille. Ohjelmaa voi tehdä oman organisaation resurssien sekä tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman tekeminen auttaa kartoittamaan nykytilanteen, jäsentämään vastuullisuustyötä ja tekee siitä suunnitelmallista, näkyvää sekä vaikuttavaa.  

 

Miten pystymme käsittelemään kaikki vastuullisuuden osa-alueet ohjelmassa?

Tutustu Vastuullisuuden osa-alueet kohtaan, jossa on tiivistetysti kerrottu eri osa-alueista. Usein saman vastuullisuustoiminnon toteuttaminen sisältää eri osa-alueiden (ekologinen, taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen) edistämistä. Tässäkin on hyvä muistaa suunnitelmallisuus.  

 

Haluatko antaa palautetta Vastuullinen ruokapalvelu -ohjelmasta?

Ota yhteyttä: ekocentria(at)sakky.fi

Logoja: opetusministeriö, sakky, ruokatieto ja XAMK.