Vähähiilinen kiertotalous edellyttää vastuullisuutta koko tuotantoketjussa

1.3.2022
Käsi hitsaa ja kipinöitä lentää ilmaan.

Keväällä 2021 käynnistyneessä Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeessa on kehitetty pienille ja keskisuurille konepajoille työkaluja ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin sekä resurssitehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että näiden työkalujen avulla konepajat voivat kehittää omaa ympäristöjohtamistaan sekä koota ja raportoida päämiehille niiden tarvitsemia ympäristötunnuslukuja tuotannostaan.

Tammikuussa hankkeen kahdeksalle pilottikonepajalle järjestettiin koulutukset, joissa esiteltiin konepajateollisuuteen kohdistuvia kestävän kehityksen tavoitteita, päämiesyritysten omia ympäristötavoitteita ja vaatimuksia niiden toimittajaverkostolle sekä konkreettisia keinoja konepajan haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien päämiesyritysten Ponssen, ANDRITZin ja ANDRITZ Warkaus Worksin kanssa.

 

Vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä

Alihankkijoille suunnatussa koulutuksessa Ponssen vastuullisuuspäällikkö Katja Paananen painotti, että vastuullisuudesta on tullut osa liiketoiminnan ydintä ja usein jopa edellytys liiketoiminnan jatkuvuudelle. Yrityksen vastuullisuuteen kohdistuu odotuksia niin asiakkailta, omistajilta, henkilöstöltä, toimittajaverkostolta kuin rahoittajiltakin. Vastuullisuus on myös nostettu yhtiön visioon: Ponssen visiona on olla vastuullisen metsätalouden halutuin yhteistyökumppani.

Myös ANDRITZ Groupilla vastuullisuus on erittäin tärkeää, ja ANDRITZin myynnistä jopa 45% tulee kestävää kehitystä tukevista tuotteista ja teknologioista. Myös sidosryhmien vaatimukset vastuullisuudelle kasvavat vuosi vuodelta. Yrityksessä on myös tunnistettu, että ympäristöriskit kuten ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen aiheuttavat liiketoiminnalle taloudellisen riskin.

 

Ympäristövastuullisuus kilpailueduksi

Alihankkijoiden ympäristövastuullisuuden merkitys korostuu jatkossa entistä enemmän. Ponssen hankinta-asiantuntija Vilma Jurvanen kertoi, että yhtiön tavoitteena on sitouttaa koko Ponssen toimittajaverkosto vastuullisiin toimintatapoihin. Toimittajaverkostoa koulutetaan säännöllisesti ja vastuullisuutta seurataan esimerkiksi säännöllisillä toimittaja-auditoinneilla.

Ponssen HSE päällikkö Mika Julkunen korosti, että Ponssen ympäristövastuullinen toiminta edellyttää koko arvoketjun eli myös toimittajaverkoston mukaan saamista. Vastuullisuutta ei edistetä sanelemalla yksipuolisia ehtoja, vaan toimintaa kehitetään yhdessä toimittajaverkoston kanssa.

Yksi konkreettinen vastuullisuuden mittari on hiilijalanjälki. Sekä ANDRITZ että Ponsse ovat laskeneet toimintansa suorien päästöjen ja ostoenergian hiilijalanjäljen (eli GHG-protokollan scope 1 ja 2). ANDRITZ on asettanut tavoitteen hiilijalanjäljen puolittamiseksi ja Ponsse tavoittelee toimintansa hiilineutraaliutta lähivuosina. Jatkossa hiilijalanjälkeen lasketaan mukaan myös arvoketjun päästöt, johon kuuluvat mm. toimittajaverkostossa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Siten alihankkijoidenkin täytyy laskea ja raportoida omat kasvihuonekaasupäästönsä.

 

Käytännön työkaluja konepajoille

Koulutuksissa konepajoille esiteltiin hankkeessa kehitettyjä työkaluja ympäristötyön tueksi. Konepajan keskeisten ympäristömittareiden laskemiseen on laadittu excel-pohjainen laskentataulukko. Sen avulla konepaja voi laskea esimerkiksi oman toimintansa hiilijalanjäljen vuositasolla, raaka-aineen hukkaosuuden, jätteiden lajitteluasteen tai omilla aurinkopaneeleilla saavutettavat kasvihuonekaasujen päästövähennykset. Näitä konepajan ympäristövaikutuksia kuvaavia mittaritietoja voidaan raportoida esimerkiksi asiakkaille. Tämän viestinnän tueksi on laadittu konepajoille muokattava ympäristöraporttipohja.

Konepajan käytäntöjen arvioinnin tueksi hankkeessa on laadittu myös tarkistuslistat. Niihin on koottu selkokielisesti keskeiset lainsäädännön asettamat vaatimukset ympäristöasioiden hallinnalle sekä konepajateollisuuden hyviä, resurssitehokkaita ja ympäristövastuullisia käytäntöjä. Tarkistuslistoja on laadittu eri teemoista: ympäristöjohtamisesta, hankinnoista, varastoinnista, huollosta ja korjauksesta, materiaali- ja energiatehokkuudesta, kemikaaleista ja jätehuollosta.

Esimerkiksi ANDRITZ Warkaus Works aikoo hyödyntää hankkeessa kehitettyjä työkaluja oman konepajan ympäristötyössä. Tavoitteena on myös kannustaa työkalujen käyttöönottoon koko alihankintaverkossa.

 

Työkalut Timacon ympäristötyön tukena

Yksi hankkeeseen osallistuvista pilottikonepajoista on iisalmelainen Timaco Oy, joka toimii Ponssen alihankkijana. Yritykselle on laskettu hiilijalanjälki ja muita ympäristömittareita, jotka kootaan yritykselle laadittavaan ympäristöraporttiin. Yrityksen koko henkilöstölle järjestettiin koulutus, jossa työntekijät arvioivat työpaikan käytäntöjä ja suunnittelivat kehittämistoimenpiteitä tarkistuslistojen avulla. Työpajan tuloksia hyödynnetään ympäristöohjelman laatimisessa, sillä kevään aikana yrityksessä on käynnistetty myös ympäristöjärjestelmän rakentaminen. ”Kyllä tässä hankkeen aikana on omakin käsitys konepajan ympäristöasioista muuttunut”, totesi kehityspäällikkö Antti Remes.

*** 

Kiertotalousosaamista konepajoille on Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun hanke, joka käynnistyi kesällä 2021 ja kestää maaliskuun loppuun 2022. Hanke on yksi neljästä Sitran rahoittamasta kiertotalouden koulutuspilotista.  

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Lundgren Kati
innovaatiopäällikkö
strategian tuki
hanketoiminta
kestävä kehitys ja ympäristövastuu
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Tuoreimmat