Yhä monipuolisemmilla yto-poluilla suunnistaessa tarvitaan karttaa ja laadukasta ohjausta

26.11.2021
Kaksi opiskelijaa nauraa.

Terveisiä Savon ammattiopistosta Kuopiosta ja Kuopion kuppeilta Siilinjärveltä ja Varkaudesta! Aloittaessamme työskentelymme Perusteista poluille -hankkeessa tammikuussa 2021 käytimme aluksi tovin jos toisenkin pohtiessamme, kuinka YTO-aineiden monipuolistamiseen keskittyvässä hanketyössä saataisiin aikaiseksi mahdollisimman konkreettisia tuloksia, jotka hyödyttäisivät sekä opiskelijoita että muita toimijoita. Vähitellen kehittämiskohteiksi kirkastui kolme asiaa: YTO-opintopolkujen visualisointi kuvaksi, toteutusmalli YTOjen opiskeluun työelämässä ja osaamisen osoittamisen prosessin selkeyttäminen yto-aineissa. Tarkoituksena on hankkeen aikana luoda, testata ja jalkauttaa näihin liittyviä erilaisia toimintamalleja käytäntöön osaksi oppilaitoksemme arkea.

Kartta YTO-osaamispoluille

Aivan ensimmäiseksi ryhdyimme laatimaan visuaalista kuvausta eli karttaa YTO-sisältöjen osaamispoluille. Kartasta näkyy, kuinka YTO-opintoja voi Savon ammattiopistossa suorittaa. Isossa oppilaitoksessamme on jo ennen hanketta ristennyt osaamispolkuja moneen suuntaan: perinteisen lähiopetuksen rinnalla YTO-opintoja on voinut suorittaa verkko-opintoina tai työpajoilla, joita on hieman eri tavoilla toteutettu oppilaitoksemme eri kampuksilla. Neljänneksi osaamisen hankkimisen tavaksi kuvaukseen päätimme nostaa ”ytot työelämässä oppien”, jota ryhdyimmekin hankkeessa aktiivisesti kehittämään yhdeksi osaamisen hankkimisen väyläksi.

Karttakuva yto-opinnoista, selitetty tekstissä.

Visualisointia laatiessamme ajattelimme sekä opiskelijaa ohjaavia henkilöitä (tutor-opettajat, opot, muut opettajat ja ohjaajat) että opiskelijaa itseään. Etenkin jatkuvan haun kautta koulutukseen hakeutuvat opiskelijat, joilla saattaa olla taustalla jo monenlaista opiskelu- tai työkokemusta, ovat kaivanneet selkeyttä YTO-opintojen etenemiseen ja tietoa siitä, kuinka niitä voi suorittaa. Visualisoinnit saatiin valmiiksi lokakuussa 2021 ja ne on otettu saman tien käyttöön mm. tutor-opettajien koulutuksissa. Kuvien valmistuttua tuntuu mahdottomalta ajatella, ettei niitä aiemmin ole ollut olemassa! Toivottavasti helposti luettavat, kaaviomuotoiset mallit auttavat opiskelijaa ohjautumaan jatkossa hänelle parhaiten sopivaan opiskelumuotoon.

 

YTOja työelämässä oppien

Toisena kehittämiskohteena ryhdyimme hahmottelemaan YTO-polkua työelämään. Tällainen opiskelumuoto sopisi hyvin muun muassa sellaiselle opiskelijalle, joka opiskelee tutkintonsa sisällöt muutenkin pääosin työelämässä. Vaikka Savon ammattiopistossa on jo muutaman vuoden ajan ollut mahdollista suorittaa kaikki YTO-sisällöt verkossa, saattaa kaikkien yhteisten tutkinnon osien suorittaminen pääosin yhden osaamispisteen laajuisina verkkototeutuksina työpäivien päätteeksi tuntua ylivoimaiselta urakalta. Päädyimme kehittelemään mallia, jonka työnimi on ollut Ytot työpaikalla. Jo olemassa olevista verkkototeutuksista tämä eroaa siten, että toteutukset ovat pääosin laajempia: esimerkiksi äidinkielestä on tekeillä neljän osaamispisteinen laajuinen kokonaisuus. Lisäksi YTO-aineen näkökulma osaamistavoitteineen limittyy ammatillisen osaamisen karttumiseen työpaikalla.

Äidinkielen lisäksi syksyllä 2021 on ryhdytty työstämään myös kestävää kehitystä ja työelämässä toimimista työpareittain. Tavoitteena on päästä testaamaan nyt tekeillä olevia kokonaisuuksia joillakin aloilla vuoden 2022 alussa ja kokemusten ja palautteen avulla jatkaa työtä eri oppiaineissa. Vain kokeilemalla saamme selville, millaista ohjausta ja tukea opiskelijat tarvitsevat, millaiseksi he kokevat YTO-aineiden opiskelun tällä tyylillä työpaikalla ollessaan ja monta muuta asiaa. Iloksemme useat ammatilliset opettajat ovat ottaneet innolla vastaan ajatuksen ytoista työpaikalla ja ilmoittaneet ryhmänsä kokeiluryhmäksi ensi vuoden alussa.

 

Ostu, ei ostua, ostu, ei ostua…

Kolmanneksi hanketyön kehittämiskohteeksi valikoitui YTO-sisältöjen osaamisen osoittamisen prosessi. Opiskelijoiksi hakeutuvilla opiskelijoillahan voi olla myös YTO-aineiden sisällöissä monenlaista osaamista, joka tulee tunnistaa ja tunnustaa osaksi tutkintoa. Isona koulutuksen järjestäjänä Savon ammattiopistossa on eri kampuksilla ja aloilla järjestetty osaamisen osoittaminen ja arviointi erilaisilla tavoilla. Lähdimme kehittämään tähän yhtenäistä toimintamallia eri aloille ja eri kampuksille sillä ajatuksella, että yhteisen toimintatavan myötä opettajan työ helpottuu ja opiskelijat saavat samanlaisen kohtelun huolimatta siitä, missä he opiskelevat ja kenelle osaamisensa osoittavat. Käytännössä kunkin oppiaineen aineryhmä kehittää yhteiset osaamisen osoittamisen tavat omaan oppiaineeseensa. Pyrimme rohkaisemaan aineryhmiä ideoimaan täysin uudenlaisia osaamisen osoittamisen tapoja. Nähtäväksi jää, millaisia ratkaisuja aineryhmissä onnistutaan kehittämään!

 

Terveisin,

Savon ammattiopiston Perusteista poluille -poppoo
Juha Huoman, Arja Malm ja Anne Kolehmainen

Tuoreimmat