Ammatillinen koulutus kestävän tulevaisuuden tekijänä

19.1.2021

Teksti julkaistu ensimmäisen kerran 8.1.2021 Skills Finlandin blogissa

Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntija Kati Lundgren kirjoittaa, millainen rooli kestävällä kehityksellä voi olla ammatillisessa koulutuksessa ja kilpailutoiminnassa.

Vasta viime vuosina on laajasti havahduttu siihen, että meillä alkaa olla kiire ratkaista ihmiskunnan kestämättömästä toiminnasta aiheutuvat ympäristöongelmat. Ilmasto muuttuu, luonnonvarat hupenevat ja luonnon monimuotoisuus kapenee ennennäkemättömän nopeasti. Entistä laajemmin on ymmärretty, että tilanteen korjaamiseksi tuotannon ja kulutuksen hienosäätö ei riitä vaan tarvitaan syvällisiä rakenteellisia muutoksia kaikessa ihmistoiminnassa ja kaikilla toimialoilla. Tässä muutoksessa ammatillisella koulutuksella voi olla tärkeä muutoksentekijän rooli.

Savon koulutuskuntayhtymässä on tehty kestävän kehityksen edistämistä järjestelmällisesti jo reilun 15 vuoden ajan. Kehittämisen työkaluksi otettiin alusta asti Oppilaitosten ympäristökriteerit (myöhemmin kestävän kehityksen kriteerit) ja niiden ohjaamana kehitystyötä on tehty niin opetuksessa, arkitoiminnoissa, toimintakulttuurissa kuin johtamisessakin.

Uudessa, viime vuonna vahvistetussa strategiassa kestävyys ja vastuullisuus nostettiin keskiöön. Visiomme on olla kestävän tulevaisuuden tekijä. Toteutamme strategiaa tarjoamalla opiskelijoillemme tiedot ja taidot toimia alansa vastuullisina ammattilaisina, kehittämällä alueemme työelämää sekä oman toimintamme vastuullisuutta. Haluamme olla myös ympäristötyössä rohkea edelläkävijä ja tulevaisuuden tekijä.

 

Ympäristöosaamista opiskelijoille ja työpaikoille

Ammatillinen koulutus on jo lähtökohtaisesti tulevaisuuden tekemistä. Koulutuksen kautta vaikutamme siihen, millaista osaamista alueemme yrityksiin ja työpaikkoihin valmistuvien opiskelijoiden myötä siirtyy.

Opetuksessa tavoitteena on vahvistaa tietoa ja ymmärrystä kestävyyshaasteista sekä opettaa vastuullisia käytäntöjä ja toimintatapoja. Tämän lisäksi vastuullisuusosaamiseen kuuluu myös ajattelun taitoja. Muutoksen ja kestävän tulevaisuuden tekemisessä tarvitaan mm. tulevaisuusajattelua sekä kykyä arvioida ja kehittää omaa työtä ja työpaikkaa.

Sakkyssa on laadittu yhdeksälle alalle ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset, joiden avulla konkretisoidaan sekä opiskelijoille että työpaikoille, mitä oman alan ympäristöosaamista meiltä valmistuvilla opiskelijoilla on. Alojen opettajat ovat laatineet yhteistyönä osaamislupaukset ja jokaisen lupauksen kohdalla on pohdittu myös, missä ja miten asia opetetaan ja arvioidaan.

Vuodesta 2016 alkaen Sakky on tehnyt myös suoraan yritysten ja organisaatioiden ympäristövastuullisuuden kehittämistä Pohjois-Savossa. Olemme mm. neuvoneet ympäristöjärjestelmien rakentamista, ohjanneet ympäristövaikutusten tunnistamista ja arviointia, kehittäneet hankintojen ja alihankintojen vastuullisuutta, kouluttaneet henkilöstöä ympäristöasioissa sekä kehittäneet jätehuoltoa. Kehittämistyötä on tehty suoraan n. 30 ja välillisesti yli 200 organisaation kanssa. Kehittämistyö on aloitettu hankkeiden avulla ja jatkossa sitä tehdään osana normaalia koulutus- ja työelämäpalvelutarjontaa. On ollut hienoa huomata, että oman alueen ammatillinen koulutuksenjärjestäjä voi olla yrityksille luonteva kumppani myös ympäristövastuullisuuden kehittämisessä.

 

Kestävää rakentamista ja vastuullisia hankintoja

Vaikka opetus ja työelämän kehittäminen ovatkin ammatillisen koulutuksen merkittävin keino vaikuttaa kestävään kehitykseen, on tärkeää myös tunnistaa ja vähentää oman toiminnan suoria ympäristövaikutuksia. Oppilaitoksen opetustilat ja arkikäytännöt ovat myös oppimisympäristöjä ja siksikin on tärkeää noudattaa ja tehdä näkyväksi ympäristövastuullisia käytäntöjä.

Sakkyssa on tehty ja tekeillä useita isoja rakennushankkeita eri kampuksilla. Rakennuksissa haluttiin ottaa huomioon ympäristövastuullisuus koko elinkaaren aikana sekä varmistaa hyvä sisäilma sekä terveellinen ja turvallinen työ- ja opiskeluympäristö. Kuntayhtymässä tehtiin linjaus, että kaikessa rakentamisessa noudatetaan Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin kriteerejä. Kriteerit asettavat tiukkoja vaatimuksia mm. käytettäville rakennusmateriaaleille, rakennusten energiatehokkuudelle, luonnonvalon määrälle ja innovatiivisille ympäristöratkaisuille. Sakkyn Iisalmen toimipiste oli Suomen ensimmäinen oppilaitos, jolle myönnettiin Joutsenmerkki. Myös Varkauden uudisrakennukselle on sittemmin myönnetty vastaava sertifikaatti. Joutsenmerkin kriteerit ohjaavat myös parhaillaan käynnissä olevaa Toivalan yksikön ja Savilahden kampuksen rakentamista.

Samalla kun uusia kampuksia rakennetaan, poistuu käytöstä paljon vanhaa irtaimistoa ja monia vanhoja rakennuksia puretaan. Sakkyssa on haluttu varmistaa, että vanhalle, käyttökelpoiselle irtaimistolle löydettäisiin vielä mahdollisuuksien mukaan käyttöä meillä tai muualla ja että myös rakennusten purkumateriaali saataisiin uusiokäyttöön. Tätä tehtävää varten Sakkyyn pestattiin ilmeisesti Suomen ensimmäinen kiertotalouskoordinaattori.

Yksi esimerkki ympäristövastuullisista arkikäytännöistä on ravintolapalveluillemme myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Ravintolapalveluiden ympäristövastuullisuus näkyy mm. keittiöiden energiatehokkaissa käytännöissä, ruokahävikin ennaltaehkäisyssä, ympäristöystävällisessä siivouksessa ja luomu- ja lähiruokahankinnoissa.

Tällä hetkellä kehittämistyötä tehdään erityisesti hankintojen vastuullisuuden parantamiseksi. Sakkyssa on meneillään sisäinen vastuullisten hankintojen valmennus, jossa henkilöstöstä kootut ryhmät suunnittelevat asiantuntijoiden avustuksella hankintavaatimuksia ja kriteerejä tuleviin hankintoihin. Omien hankintojemme lisäksi pyrimme hankintayhteistyön kautta vaikuttamaan laajemminkin alueemme julkisten hankintojen vastuullisuusvaatimuksiin. Volyymiltaan suuret julkiset hankinnat voivat parhaimmillaan toimia alueen yrityksille kestävyyden kirittäjinä.

 

Miten kestävä kehitys voisi ja tulisi näkyä kilpailutoiminnassa?

Ammattitaitokilpailut ovat monille nuorille ikkuna eri ammattialoihin. Ne luovat mielikuvaa eri ammateista ja yleisemminkin työelämästä. Ammattitaitokilpailut olisivat erinomainen foorumi esitellä, miten kestävä kehitys näkyy eri ammattialoilla.

Esimerkiksi kokkien tehtävässä voisi olla arvioinnin kohteena ruokalajin sesonginmukaisuus, ilmastoystävällisyys ja raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen. Teknisten alojen tehtävissä voisi olla esillä uusiutuvan energian sekä rakennusten energiatehokkuuden ratkaisuja. Ajoneuvotekniikan ja kuljetuslogistiikan tehtävissä voisi olla esillä vähäpäästöiset ajoneuvo- ja kuljetusratkaisut. Metsäkoneen käytössä voisi tehtävänä olla puunkorjuu FSC-metsäsertifikaatin tai jatkuvan kasvatuksen vaatimusten mukaisesti ja arvioinnin kohteena luonnonhoitokohteiden huomioon ottaminen metsän käsittelyssä.

Siten ammattitaitokilpailut voivat osaltaan esitellä nuorille tulevaisuuden kestävää työelämää ja vahvistaa viestiä siitä, että kaikkien alojen ammattilaiset voivat olla kestävän tulevaisuuden tekijöitä.

Tuoreimmat