Terveydentila ja turvallisuus

Opiskelijalle

 

Opiskelijaksi hakevan terveydentila tai toimintakyky ei voi olla esteenä opiskelijavalinnassa. 

Hakija ei kuitenkaan voi tulla valituksi opiskelijaksi, jos henkilö:

  • ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä
  • ei täytä opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia, joita on muun muassa alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevat vaatimukset ja
  • jos edellä mainittuja estettä ei voida kohtuullisilla toimenpiteillä poistaa.

 

Valintatilanteessa hakijan oma kuvaus hänen nykyhetken terveydentilastaan on riittävä. Arvioimme sen perusteella hakijan mahdollisten sairausten aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllisen hoitotilanteen. Hakijan on pyydettäessä luovutettava terveydentilaansa koskevat tiedot ja mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opetustarjonnassamme on tutkintoja, joissa on tutkintokohtaisia terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia (Opintopolku). Näitä tutkintoja on

  • lentokoneasennuksen opinnoissa.
  • logistiikka-alalla.
  • metsäalan perustutkinto ja metsäalan ammattitutkinto: metsäkoneenkuljetuksen osaamisala.
  • sosiaali ja, terveys.
  • liikunta-alalla.

Rikostaustaotteen toimittaminen

Jos opintoihin liittyy olennaisesti alaikäisen kanssa työskentelyä, hakijan pitää toimittaa koululle rikostaustaote. Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikoksesta tai vakavasta huumausainerikoksesta.

Hakija saa rikostaustaotteen toimittamisesta tarkemmat ohjeet opintojen yhteydessä. Hakuvaiheessa todistusta ei tarvita. Koululla on velvollisuus ilmoittaa rikostaustaotteen vaatimisesta huoltajallesi.

Rokotussuoja 

Opiskelijana olet vastuussa rokotustesi kattavuudesta ja voimassaolosta opintojen aikana. 
Sosiaali- ja terveysalan opintoihin kuuluu työelämässä oppimista. Työpaikoille mentäessä rokotussuojan tulee olla ajan tasalla. Tiedot aiemmista rokotuksistasi ja sairastamistasi taudeista löydät esim. henkilökohtaisesta terveys- tai rokotuskortista. Opiskeluterveydenhuolto pyytää opiskelijoita toimittamaan rokotustiedot terveystarkastuksessa tai rokotuskäynnillä. Tartuntatautilaki 2018 velvoittaa työnantajaa suojelemaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita potilaita ja asiakkaita (§ 48). Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin  menevien opiskelijoiden rokotukset ovat osa työ- ja potilasturvallisuutta. 

Opiskelijan kanssa yhdessä

Opiskelijaksi hakeutuvan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.
 
Opiskelijavalintaa tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. Saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaista terveydentilaa tai toimintakykyä ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen.
 
Koulutuksen järjestäjän tulee tarvittaessa selvittää yhdessä opiskelijan, hänen huoltajansa ja opiskelijahuollon henkilöstön kanssa opiskelijan mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.
 
Opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn muuttuessa opiskelijahuollon, opiskeluterveydenhuollon ja työpaikkojen työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä.

SORA-säädökset taustalla

Terveydentila- ja turvallisuusvaatimusten taustalla on SORA-lainsäädäntö. SORA tulee sanoista ratkaisuja opiskeluun sopimattomuuteen. 

Säädösten tarkoituksena on turvata niin opiskelijan itsensä kuin opiskelu- ja työyhteisön turvallisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus, liikenteen turvallisuus ja alaikäisten turvallisuus. SORA-säädökset vaikuttavat sekä opiskeluaikaan että myöhemmin työelämään. 

Lainsäädäntö antaa koululle myös mahdollisuuden peruuttaa opiskeluoikeus. 

Tarkemmin SORA-lainsäädännöstä voi lukea Opetushallituksen sivuilta