Harkintaan perustuva valinta

Kaksi opiskelijaa tietokoneen ääressä; katsovat kameraan.

Koululla on mahdollisuus ottaa opiskelijoita yhteishaussa myös harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Harkintaan perustuvassa valinnassa voi hakea, jos 

 • hakijalla on oppimisvaikeuksia
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä
 • hakijalla ei ole koulutodistusta (peruskoulun suorittaminen keskeytynyt)
 • hakijan koulutodistuksia ei voi vertailla vastaaviin suomalaisiin todistuksiin (haetaan ulkomaisella todistuksella)
 • kielitaito ei riitä tutkinnon suorittamiseen
 • perusopetuksen päättötodistuksessa on merkintä sekä matematiikan että äidinkielen suorittamisesta yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.

 

Harkintaan perustuvassa valinnassa poiketaan yhteishaun valintapistemääristä. Ennen valintapäätöstä huomioidaan hakijan koulutustarve ja mahdollisuudet suoriutua opinnoista. Lue lisää harkintaan perustuvasta valinnasta ja siihen liittyvistä käytännöistä Opintopolusta

Harkintaan perustuvan valinnan perusteet

 

Oppimisvaikeudet

Hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opin­tomenestykseen perusopetuksessa. Hakijalla on oppimisvaikeuksistaan huolimatta mahdollisuus oppilaitoksen tarjoamien tukitoimien avulla selviytyä haettavan tutkinnon opinnoista. Hakemukseen on liitettävä lääkärin, erityisopettajan, psykologin tai muun asiantuntijan lausunto, jossa kuvataan hakijan oppimisvaikeudet. Lausunnosta tulee ilmetä, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti hakijan opinnoista selviytymisessä.

 

Sosiaaliset syyt

Hakijalla on henkilökohtaiseen elämään tai terveyteen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat heikentäneet aiempaa koulumenestystä tai vaikeut­taneet sosiaalista vuorovaikutusta, esimerkiksi tarve lastensuojelutoimille, koulukiusaaminen tai hakijan tai hänen perheenjäsentensä pitkäaikai­set sairaudet. Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimi), josta käy ilmi, miten ko. asia on vaikuttanut hakijan suoriutumiseen aikaisemmista opinnoista.

 

Koulutodistusten vertailuvaikeudet

Hakijan koulutodistuksia ei voi vertailla vastaaviin suomalaisiin todistuksiin (haetaan ulkomaisella todistuksella).

Hakija voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Hakija on suorittanut perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän ulko­mailla, todistus on hyvin puutteellinen tai vaikeasti vertailtavissa. Kaikki ulkomailla perusopetuksen tai vastaavan suorittaneet hakevat automaattisesti harkin­taan perustuvan valinnan kautta. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, valinnan edellytyksenä on hyväksytty kielitestin tulos, ellei hakijalla ole todistusta riittävästä suomen kielen taidosta.

 

Koulutodistusten puuttuminen

 1. Hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä hänellä ole suomalaisen perusopetuksen päättötodistusta.

  Hakija voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. Hakijan tulee toimittaa selvitys, miksi peruskoulu on jäänyt kesken ja millaisiksi hakija kokee omat opiskeluvalmiutensa. Vaihtoehtoisesti hänen tulee toimittaa liitteeksi asiantuntijan näkemys asiasta. Ensimmäisen hakutoiveen alan opinto-ohjaaja kutsuu hakijan keskusteluun opiskeluvalmiuksien selvittämiseksi.
   

 2. Ulkomaalaisen hakijan todistukset ovat kadonneet eikä niitä ole saatavissa. Hakija voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. Valinnan edellytyksenä on hyväksytty kielitestin tulos, ellei hakijalla ole todistusta riittävästä suomen kielen taidosta.  Hakijan tulee omalla selvityksellään ilmoittaa, miksi todistuksia ei ole saatavissa.

Jos haetaan ulkomailla suoritetulla peruskoulun tai lukion todistuksella, hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:

 • kopiot alkuperäisistä todistuksista (virallinen käännös toimitettava viimeistään opintojen alkaessa)

 

Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito

Jos hakija hakee ulkomaisella todistuksella ja hänen äidinkielensä on muu kuin suomi, yksi valinnan edellytyksistä on hyväksytty kielitestin tulos, ellei hakijalla ole todistusta riittävästä suomen kielen taidosta. Riittämätön suomen kielen taito ei ole sellaisenaan riittävä peruste harkintaan perustuvalle valinnalle Savon ammattiopistossa.

 

Perusopetuksessa sekä äidinkieli että matematiikka on yksilöllistetty

Liitteenä voi olla selvitys siitä, millä perusteella yksilöllistäminen on tehty. Käsitellään hakutoivekohtaisesti. Arvioidaan, onko hakijalla edellytykset opiskella tutkinnon tavoitteiden mukaisesti. Hakija ei voi tulla yhteishaussa valituksi muutoin kuin harkintaan perustuen.

Harkintaan perustuvan valinnan eteneminen

 • Hanki todistukset kaikista perusteista, joiden nojalla haet harkinnanvaraista valintaa. Näitä voi olla esimerkiksi lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnot.
 • Täytä yhteishaun hakulomake opintopolku.fi -palvelussa ja merkitse hakevasi harkinnanvaraisesti ammatilliseen koulutukseen.
 • Lähetä kopio hakemuksesta ja hankkimistasi perusteluista postitse hakutoimistolle. Osoite on
  Savon ammattiopiston hakutoimisto, Osmajoentie 75 A, 78210 Varkaus.
 • Opintopolun hakemuslomakkeelle voi liittää kuvan todistuksesta tarvittaessa.
 • Terveystietoja tai muuta arkaluontoista tietoa sisältäviä liitteitä ei saa liittää hakemuslomakkeelle.
 • Arkaluontoiset liitteet suositellaan toimitettavaksi kirjepostina tai sähköpostilla turvapostipalvelun kautta. https://www.turvaposti.fi/viesti/hakutoimisto@sakky.fi
 • Valmistaudu soveltuvuuskokeeseen, jos saat siihen kutsun.
 • Jos haet ulkomaisella todistuksella, valmistaudu kielitestiin ja mahdolliseen soveltuvuuskokeeseen.
 • Kopiot todistuksista tai lausunnoista riittää. Alkuperäisiä todistuksia ei saa lähettää.

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Hakutoimisto, hakutoimisto@sakky.fi
Avoinna arkisin klo 9.00-15.00
hakupalvelut
yhteishaku
jatkuva haku
opiskelijavalinta-asiat
Sähköposti: hakutoimisto@sakky.fi
PL 113 (Osmajoentie 75 A)
78201Varkaus